Jogi dokumentumok

Általános Szerződési Feltételek

Rendelés

Rendelni lehet:

A Vevő a megrendelését e-mailben adhatja le a Corgi Power részére. Az ilyen módon leadott megrendeléseket előre történő banki átutalással lehet kiegyenlíteni.

A megrendeléshez szükséges, hogy a Vevő a regisztráció során a Corgi Power által kért valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A megrendelés során a Corgi Power figyelmeztető üzenetben tájékoztatja a Vevőt, ha adatait hiányosan adta meg, és a sikeres megrendeléshez helyesbítés szükséges. A Corgi Powert megrendelés során a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért felelősség nem terheli. A megrendeléssel a Vevő a Vásárlási Feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadja, az Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul. A megrendeléssel egyidejűleg a Vevő hozzájárulhat ahhoz, hogy részére a Corgi Power email-ben, SMS-ben, vagy postai úton ajánlatokat, reklámküldeményeket küldjön. A Corgi Powertől kizárólag 16. életévüket betöltött személyek vásárolhatnak, a megrendeléssel a Vevő akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte.

A “megrendelés elküldése”-vel a Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik a Corgi Power felé. A megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Corgi Power email üzenetben visszaigazolja a Vevőnek a szerződési jognyilatkozatának beérkezését. Ez a visszaigazoló email üzenet a megrendelés Corgi Powerhez történt beérkezését és sikeres rögzítését nyugtázza. A visszaigazoló email elküldésével a Corgi Power a vevő ajánlatát elfogadja, megküldi a szükséges utalási információkat és a szerződés létrejön.

Előfordulhat, hogy a Corgi Power – a megrendelés visszaigazolása ellenére – a megrendelt terméket készlethiány miatt vagy más okból csak később tudja szállítani, vagy egyáltalán nem tudja szállítani. A Corgi Power nem vállal felelősséget a késedelmes vagy elmaradó szállítás miatt esetlegesen felmerülő semmilyen kárért. Az egyes termékek lényeges tulajdonságait és árát a termékek terméklapjai tartalmazzák.

A Corgi Power mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weblapra a mindenkori helyes adatok kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben ennek ellenére téves adat, hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő például „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Corgi Power nem köteles a terméket a tévesen feltüntetett áron szállítani. A Corgi Power nem felelős a Weblapon közzétett árazási vagy egyéb hibákért és az ezekből esetlegesen eredő bármilyen kárért és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére, azok teljesítésének megtagadására. A megrendelés alapján létrejövő szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, elektronikus úton kerül iktatásra, és a későbbiekben hozzáférhető. A számla kibocsátása papír alapon történik. A Corgi Power és a Vevő között létrejött valamennyi szerződés nyelve a magyar. 

Árak

Az árak Forintban vannak megadva és az áfát tartalmazzák.

Az Ügyfél a következő lehetőségek közül választhat az internetes oldalon megjelölt ár kifizetéséhez: banki átutalás

Az áru fizetendő árához hozzá kell adni a kiszállítás költségeit a választott szállítási módtól függően:

  • 1,790 Ft előre történő banki átutalással történő fizetés esetén. A kiszállítást a GLS végzi házhozszállítás útján.
  • 3,990 Ft előre történő banki átutalással történő fizetés esetén CORGI DELIVERY (kizárólag Budapest és az agglomeráció területén).

Az áruk kiszállítása

Az áruk kiszállítása a rendelés beérkezésétől számított 4-7 munkanapon belül történik, kivéve, ha a rendelés felvétele során más kiszállítási időpontot adtunk meg. Az áruk kiszállítása a rendelések beérkezési sorrendje szerint történik, a készlet erejéig. Nagyszámú megrendelés beérkezése esetén előfordulhat, hogy egyes cikkeket külön szállíttatjuk ki egy későbbi időpontban, mely akár 3-4 hét is lehet a rendelés beérkezésétől számítva.

A Corgi Power az Európai Unió országaiba vállal kiszállítást.

A megrendelések teljesítése hosszabb időt is igénybe vehet a cégtől független okok miatt.

Fenntartjuk a jogot az ajánlatban szereplő áruk árának és a kiszállítási költségek megváltoztatására, de eközben nem sértve meg azon személyek jogát, akik még a fentebb említett változások előtt elküldték a rendelésüket.

Az áruk visszaküldése (A szerződéstől való elállás joga)

A fogyasztó és a Corgi Power közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)  Kormányrendeletnek megfelelően biztosítjuk a szerződéstől való elállás jogát és a megrendelt áruk visszavételét. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül (20§ (2)-es bekezdés), indokolási kötelezettség nélkül gyakorolhatja. A vevő elállási jogát akként gyakorolhatja, hogy a 14 napos elállási határidőn belül elküldi elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát a Corgi Power 2213 Monorierdő, Monori út 0231/27 hrsz. postai címére, vagy a corgi@corgipower.org email címre. A vevő az elállási jogát a megrendelés leadásától a termék átvételéig terjedő időtartamban is gyakorolhatja. 

Elállási nyilatkozatminta letölthető: elállási nyilatkozatminta.

Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek. Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog a vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a szerint bizonyos termékek esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát (így pl.: hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver esetében ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak).

Ha a Vevő eláll a vásárlási szándékától (a szerződéstől), a Corgi Power haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a Corgi Power által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, illetve azt az esetet, ha a vevő több megrendelt termék közül nem mindegyik vonatkozásában gyakorolja az elállási jogát).

A visszatérítést a Corgi Power mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Elállási joga gyakorlása esetén a Vevő köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül postai úton normál belföldi csomagként ajánlva, saját költségén, visszajuttatni a Corgi Power címére: 2213 Monorierdő, Monori út 0231/27 hrsz. (utánvétes, illetve portós csomagot nem áll módunkban átvenni).  A szettként árult termékeket együtt szükséges visszaküldeni. A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, kivéve a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot (pl. felpróbálás, a termék átnézése). Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és költségért – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált vagy olyan használat nyomait fedezni fel rajta, mely az általános elvárhatóság határán túl van – a Vevő felel. Ez az összeg a Vásárlónak visszajáró eladási árból levonható. 

Javasoljuk, hogy a terméket az eredeti csomagolásban küldje vissza, mert ez a visszaküldött termékekkel kapcsolatos ügyintézést gyorsabbá teszi.

Az elállási jog gyakorlásából eredő összeg visszafizetése a vevő általi fizetéssel egyező módon, banki átutalás útján történik a vevő által megjelölt bankszámlaszámra.

A Corgi Power székhelyén nem veszünk át személyesen visszahozott árukat. Amennyiben a Corgi Power nem szállíttatja ki az összes megrendelt árut 30 napon belül, akkor az ügyfélnek joga van a szerződéstől való azonnali elállásra.

Jótállás és szavatosság

KELLÉKSZAVATOSSÁG
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Corgi Power hibás teljesítése esetén a egyesülettel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Corgi Power számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az egyesület költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a egyesület adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Corgi Powerrel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Corgi Power nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

TERMÉKSZAVATOSSÁG
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Termék hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék Corgi Power általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

JÓTÁLLÁS

Hibás teljesítés esetén a 151/2003 (IX.22.) Kormány rendelet alapján, az abban meghatározott termékek esetében a Corgi Power jótállásra köteles.  

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően a jótállási körbe eső termékeinknél 12 hónap jótállást vállalunk, mely idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében lényegében a szavatossági jogokat (kijavítást, kicserélést, árleszállítást, elállást) lehet érvényesíteni. 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Jótállásunk csak a rendeltetésszerűen használt, külsőleg sértetlen, és a Corgi Power számlájával igazolt termékekre érvényes. A jótállási idő kezdete a termék átvételének napja. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben jótállási jegyként is szolgál

Panaszkezelés

Termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos panasz esetén az alábbi elérhetőségeinken tehet bejelentést:

Corgi Power Fajtamentő Egyesület

2213 Monorierdő, Monori út 0231/27 hrsz.

E-mail cím: corgi kukac corgipower.org

A elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panaszt a Corgi Power egyedi azonosítószámmal látja el.

Az írásbeli panaszt a Corgi Power a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Corgi Power indokolni köteles.

A Corgi Power a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Corgi Power köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz. A járási hivatalok elérhetőségeit találja: https://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista

A fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 792 7881

Az egyes megyékben található békéltető testületek elérhetőségét itt megtekintheti: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezéséhez az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU 2013. 05. 21-én kelt rendelet 14.1 cikkének megfelelően tájékoztatjuk, hogy az online vásárolt termékkel kapcsolatban felmerült panasza esetén az Európai Bizottság által létrehozott platformon keresztül kezdeményezheti vitás ügyének bírósági úton kívüli rendezését. A platformot elérheti itt: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az űrlaphoz célszerű csatolni minden dokumentumot, mely panaszát alátámasztja.